ข้อมูลหลัก
 • ผู้บังคับบัญชา
 • ประวัติหน่วย
 • วิสัยทัศน์ พธ.ทบ.
 • ภารกิจและที่ตั้ง
 • เครื่องหมาย
 • สป.ที่รับผิดชอบ
 • E-MAIL @QMRTA.net
 • หน่วยงานภายใน พธ.ทบ.

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ผู้ชนะการประมูล E-Aution
 • เปิดเผยข้อมูลราคากลาง

 • ข้อมูลสายพลาธิการ
 • คู่มือยุทโธปกรณ์สำคัญ สาย พธ.
 • Online ข้อมูล สป.สาย พธ.
 • คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พธ.
 • ราคา สป.2-4 สาย พธ.เพื่อการจำหน่าย
 • ชื่อ หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พธ. •      

       

   วิดีโอ / ประชาสัมพันธ์

     

    

    ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค
 •  ประกาศ กวก.พธ.ทบ. เรื่อง ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค รายการ รถห้องเย็น ขนาด 2 1/2 ตัน
 •  ประกาศ กวก.พธ.ทบ. เรื่อง ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิค รายการ รถลากจูง ขนาด 4,000 ปอนด์

 •    
 • สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมพลาธิการทหารบก
 • โรงเรียนทหารพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก
 • สถานพักผ่อนตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก
 • สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก
 • พิพิธภัณฑ์ กรมพลาธิการทหารบก
 • ห้องนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ "แจ่มจำรัส"
 • ห้องสมุดกรมพลาธิการทหารบก "ห้องสมุดสุดกังวาล"
 •  วิสัยทัศน์ พธ.ทบ.(Vision) :
    พธ.ทบ.เป็นหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าและเชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง การส่งกำลังบำรุงและบริการ ที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพกำลังพล เพื่อพัฒนากิจการสายพลาธิการ ไปสู่ความเป็นเลิศ พร้อมด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
  กระดานสนทนา
  ร้องเรียน ร้องทุกข์
  ถามตอบปัญหาด้านการส่งกำลังบำรุงสาย พธ.
  Online ข้อมูลสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ เฉพาะในเวลาราชการ
  ห้องนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ แจ่มจำรัส
  นิตยสารพลาธิปัตย์
  เครือข่ายภายใน พธ.ทบ.
  โรงเรียนทหารพลาธิการ
  ระบบงานส่งกำลัง สป.3
  บัญชีหมายเลขโทรศัพท์ กรมพลาธิการทหารบก
  ราคาน้ำมันขายปลีก   สถิติการเยี่ยมชม
  จำนวน ครั้ง
  กำลังเยี่ยมชม 2 คน

  For Admin


  ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐ
  รัฐบาลไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ

  @ 2010  Quartermaster Department Royal Thai Army All Right Reserved.
  กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทร.0-2588-3420-1
  จัดทำโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ   info@qmrta.net