กวก.พธ.ทบ.จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน หน่วยพื้นที่ ทภ.1
  งานแก้ปัญหาน้ำท่วมคลัง สป. กยบ.พธ.ทบ.
  การยกเลิกระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจำหน่าย สป. พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการประกาศใช้ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจำหน่าย สป. พ.ศ.2557 (ฉบับใหม่)
  บรรยายระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการจำหน่าย สป. พ.ศ.2557 (ฉบับใหม่) เมื่อ 28 ก.พ.57
  สรุปผลงานความคืบหน้าการดำเนินงาน แผนกวิจัยและพัฒนา กวก.พธ.ทบ.
  กวก.พธ.ทบ.จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน บชร.2
  กวก.พธ.ทบ.จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน มทบ.22
  กวก.พธ.ทบ.จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน จทบ.ส.ร.
  กวก.พธ.ทบ.จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน จทบ.ร.อ.
  แก้ไขราคากลาง สป.3 สาย พธ.แผนงานระหว่างปีงบประมาณ 2557 และแผนงานประจำปีงบประมาณ 2557 (แก้ไขครั้งที่ 1)
  ผลการดำเนินงานของ แผนกวิจัยและพัฒนา กวก.พธ.ทบ.
  นิตยสารพลาธิปัตย์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2556
  ขอเชิญร่วมเขียนบทความลงนิตยสารพลาธิปัตย์
  กวก.พธ.ทบ.ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ณ มทบ.31 เมื่อ 20 ธ.ค.56
  กวก.พธ.ทบ.ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ณ จทบ.พ.ช. เมื่อ 19 ธ.ค.56
  กวก.พธ.ทบ.ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ณ บชร.3 เมื่อ 18 ธ.ค.56
  กวก.พธ.ทบ.ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ณ มทบ.32 เมื่อ 17 ธ.ค.56
  กวก.พธ.ทบ.นำรถตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ออกทดลองปฏิบัติงานทดสอบคุณภาพน้ำมัน ณ สถานีจ่ายน้ำมัน พล.1 รอ. เมื่อ 14 พ.ย.56
  สารอวยพรปีใหม่ 2557 จาก ผบ.ทบ.
  นิตยสารพลาธิปัตย์ ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2556
  บทความทางวิชาการเรื่อง ไวแมกซ์ ( WIMAX )
  บทความทางวิชาการเรื่อง เครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network)
  ขอเชิญชวนกำลังพล และประชาชนทั่วไป ร่วมถวายความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านเว็บไซต์ Kingsiam
  เอกสาร "ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับกำลังพลในกองทัพบก"
  คำสั่ง ทบ.ที่ 178/2553 เรื่อง ให้ใช้อัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม และของใช้ประจำตัว
  ตัวอย่างการจัดหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Product) ของ พธ.ทบ.
  แบบฟอร์มรายงานการใช้ สป.๓ ของ พธ.ทบ. ตั้งแต่ ต.ค.๕๔-พ.ค.๕๕
  ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๕
  การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร
  แจ้งเปลี่ยนแปลงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B3) เป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา